Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Alle tussen Hondencentrum Dox en cursist/klant gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden:

Artikel 1 – Algemeen
1. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst aangaan met de eigenaar, A.S.F. Wissink, van de hondenschool.
2. Bij de eerste les dient de cursist het entingsboekje/dierenpaspoort betreffende de entingen van de hond te overleggen.
3. Minderjarige cursisten worden in principe niet toegestaan met uitzondering van de speciaal voor kinderen bedoelde cursussen. De hondenschool behoudt zich het recht voor hiervan af te wijken in overleg met de minderjarige en zijn verzorgers. In zulke uitzonderingsgevallen dient het inschrijfformulier te worden ondertekend door de ouders c.q. de wettelijke vertegenwoordigers. Tevens dient ouder c.q. wettelijke vertegenwoordiger tijdens alle cursusonderdelen de minderjarige te vergezellen. Ook bij de Kind/Hond cursus dient ten alle tijden een ouder c.q. wettelijke verzorger aanwezig te zijn.
4. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.
5. Toezeggingen van personeelsleden van de hondenschool zijn slechts bindend indien de eigenaar deze achteraf schriftelijk heeft bekrachtigd.
Artikel 2 – Cursus
1. De hondenschool is gesloten op officiële feestdagen.
2. De cursisten dienen de cursusgelden contant, per PIN of per bankoverschrijving te voldoen voor of bij aanvang van de cursus. Pas na ontvangst van het cursusgeld is de inschrijving definitief.
3. Inschrijving middels een inschrijfformulier op de hondenschool dan wel via de website of telefonisch, indien cursist alle persoonlijke gegevens en de gegevens van de hond heeft opgegeven, verplicht de cursist tot betaling van het verschuldigde cursusgeld. Annuleren is mogelijk tot 10 dagen voor aanvang van de cursus. Betaalde cursusgelden zullen dan, met aftrek van 10 euro administratiekosten en eventueel kosten van aangeleverd cursusmateriaal, worden gerestitueerd. Bij annuleringen na 10 dagen voor aanvang van de cursus zal er geen cursusgeld worden gerestitueerd.
4. De hondenschool heeft het recht cursisten de cursus te weigeren als:
a: de cursus niet betaald is.
b: de hond niet met andere honden in de groep kan.
c: een cursist de cursus verstoort.
d: een cursist gebruik maakt van correctieve middelen (vb. slipketting, prikband, anti trektuig, stroomband) of fysiek geweld in de omgang, opvoeding en training van de hond.
5. Indien door ziekte (van de cursist of de hond) of overmacht de cursus vroegtijdig moet worden beëindigd, dient er een doktersverklaring c.q. dierenartsverklaring te worden getoond. Na overleg van deze verklaring zal, als het een geldige reden betreft, het cursusgeld naar ratio worden gerestitueerd vanaf het moment van de overlegging. Het gaat hier om het bedrag na aftrek van de kosten van geleverd cursusmateriaal en administratiekosten. Cursist kan er ook voor kiezen om de cursus, in overleg en overeenstemming met de hondenschool, op een ander moment te vervolgen.
6. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de hondenschool, dan wordt het resterende cursusgeld –na aftrek van de kosten van geleverd cursusmateriaal- aan de cursist gerestitueerd.
7. Inhaallessen zijn in geval van ziekte of omstandigheden van overmacht zonder extra kosten mogelijk. De datum en tijden van deze inhaallessen worden in overleg met de train(st)er en naar mogelijkheden van de train(st)er ingepast. Indien een les echter later dan 24 uur voor aanvang is afgezegd zonder verklaring van overmacht vervalt het recht op inhalen.
8. Indien door ziekte of overmacht van de train(st)er lessen uitvallen, kunnen deze altijd ingehaald worden, in overleg en naar mogelijkheden van de train(st)er.
9. De trainingen geschieden op eigen risico van de cursist. Hondencentrum Dox kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of letsel opgelopen op het terrein van de hondenschool.
Artikel 3 – Privélessen
1. Overeenkomst/opdracht tot privéles kan aangegaan worden door te reageren op een aanbod van de hondenschool middels mondelinge of schriftelijke afspraken. Mondelinge afspraak is bindend wanneer cursist ook naam, telefoonnummer van zichzelf evenals naam, ras en leeftijd van de hond opgeeft.
2. De cursist ontvangt na aanmelding mondelinge bevestiging van de gemaakte afspraak van privéles/consult.
3. Hondenschool is gerechtigd een vergoeding voor de gemaakte reiskosten in rekening te brengen bij cursist.
4. Afspraken dienen minstens 48 uur van tevoren te worden geannuleerd.
5. Bij annuleren van een afspraak minder dan 48 maar meer dan 24 uur van tevoren wordt 50% van de kosten van privéles in rekening gebracht. Bij annuleren van een afspraak 24 uur of minder van tevoren wordt het volledige bedrag van privéles in rekening gebracht.
6. Een privéles dient volledig betaald te worden indien er opdracht is gegeven. Cursist is verplicht dit contant of per PIN te voldoen aan het eind van iedere privéles.
Artikel 4 – Reglement van orde
1. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor de aanvang van de lessen aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de train(st)er zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de les op de hoogte te stellen.
2. Honden dienen voor aanvang van de cursus te zijn uitgelaten. Indien de hond zijn behoefte doet op of rond het terrein van de hondenschool, dient cursist dit zelf op te ruimen.
3. Op het terrein van de hondenschool dienen de honden –behoudens uitdrukkelijk verzoek van de train(st)er‐ aangelijnd te zijn.
4. De cursisten dienen deugdelijk gekleed te zijn. De kleding moet afgestemd zijn op het trainen van honden.
5. Alle honden dienen op het juiste tijdstip de juiste inentingen te ontvangen, dit in overleg met de dierenarts. Hier dient de cursist de zorg voor te dragen en dit dient gecontroleerd te worden door de train(st)er.
6. Als de hond loops of lichamelijk niet in orde is, dient de cursist overleg te plegen met de train(st)er alvorens hij/zij op de les verschijnt. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen de train(st)er en de cursist dient voor rekening van de cursist overleg gepleegd te worden met een dierenarts.
7. De te trainen honden dienen te zijn meeverzekerd in de WA‐verzekering van de cursist.
8. In overleg met de train(st)er is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, docht uitsluitend op eigen risico. Deze toeschouwers dienen zich aan te passen aan bovengenoemde gedragsregels en aanwijzingen van de train(st)er.
Artikel 5 – Adviezen
1. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het gedrag van een hond advies vragen aan Hondencentrum Dox.
2. Het verkregen advies is gebaseerd op uitgebreide en deskundige ervaringen van Hondencentrum Dox.
3. Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van Hondencentrum Dox. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA-verzekering is geboden zoals onder IV.8 genoemd.
Artikel 6 – Trimsalon
Rubriek 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Opdrachtgever: wederpartij van Trimsalon Dox, eigenaar van huisdier.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
Huisdier: een of meer huisdieren waarvoor de overeenkomst is afgesloten.
Rubriek 2. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Trimsalon Dox en opdrachtgever waarop Trimsalon Dox deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Rubriek 3. Inschrijving
Bij inschrijving wordt een kaart, met daarop tenminste de gegevens van de opdrachtgever en het huisdier en gegevens omtrent de verzorging, ingevuld en ondertekend door Trimsalon Dox en klant. Met de ondertekening van deze kaart gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.
De kaart dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te zijn.
Rubriek 4. Rechten en plichten
Trimsalon Dox verplicht zich naar haar best mogelijke kunnen zorg te dragen voor het huisdier van opdrachtgever.
Trimsalon Dox zal zoveel mogelijk rekening houden met de persoonlijke wensen van opdrachtgever ten aanzien van de verzorging van het huisdier en de extra diensten die door Trimsalon Dox tegen meerprijs worden aangeboden.
Trimsalon Dox behoudt zich het recht voor om een overeenkomst te beëindigen.
Trimsalon Dox behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een dier te weigeren.
Trimsalon Dox is niet aan te merken als bezitter/eigenaar van het huisdier.
Het huisdier dient te zijn ingeënt (cocktail- en kennelhoestenting, katte- en niesziekte) en Trimsalon Dox mag te allen tijde het bewijs hiervan opvragen (inentingsboekje).
Het huisdier dient te zijn behandelt tegen vlooien, wormen en teken.
Trimsalon Dox behoudt zich het recht voor de dienst waarop de overeenkomst van toepassing is, te laten uitvoeren door derden zonder overleg vooraf met opdrachtgever.
Trimsalon Dox behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen.
Trimsalon Dox behoudt zich het recht voor om een verzorging af te zeggen wegens ziekte of wegens weersomstandigheden die de veiligheid van het huisdier en Trimsalon Dox bedreigen.
Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen.
Rubriek 5. Rechten en plichten opdrachtgever
Opdrachtgever dient WA verzekerd te zijn.
Opdrachtgever is aansprakelijk jegens Trimsalon Dox voor schade ondervonden vanwege het niet vermelden van informatie, dan wel het verstrekken van onjuiste informatie met betrekking tot het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.
Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het huisdier aanwezig is op de afgesproken tijden en dagen. Indien het huisdier niet aanwezig is bij een bezoek, wordt de geplande service onverminderd in rekening gebracht.
Rubriek 6. Aansprakelijkheid
De opdrachtgever blijft gedurende de overeenkomst met Trimsalon Dox zelf aansprakelijk voor het dier/ de dieren.
Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Trimsalon Dox of derden, veroorzaakt door het huisdier. Eventuele kosten van schade aan Trimsalon Dox of derden worden op opdrachtgever verhaald.
Trimsalon Dox is niet aansprakelijk voor het weglopen of anderzijds verdwijnen van het huisdier, tenzij Trimsalon Dox opzet of grove schuld te wijten valt.
De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de betreffende dieren de door de wet vereiste inentingen hebben gehad.
De eigenaar/houder van de trimsalon is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken.
Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier is de eigenaar/houder van de trimsalon ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.
Rubriek 7. Ziekte van het dier
Opdrachtgever is verplicht Trimsalon Dox zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele ziektes van het huisdier waarop afspraken van toepassing zijn.
In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet en gelden de annuleringsvoorwaarden.
Rubriek 8. Geschillen en toepasselijk recht
De rechter in de vestigingsplaats van Trimsalon Dox is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Trimsalon Dox het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Op elke overeenkomst tussen Trimsalon Dox en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Trimsalon Dox en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Rubriek 9. Betalingen
Klanten dienen contant of per PIN te betalen na afloop van de verzorging van het huisdier.
Van de klant/opdrachtgever kan worden verlangd dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële verplichtingen. Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering van goederen en diensten worden geweigerd.
Rubriek 10. Tarieven
Actuele tarieven zijn te allen tijde op te vragen bij Trimsalon Dox (06 513 555 00).
De tarieven zijn inclusief BTW.
Indien na afloop van de verzorging van een dier blijkt dat Trimsalon Dox meerwerk heeft moeten verrichten is Trimsalon Dox gerechtigd dit door te berekenen.
Rubriek 11. Aanbiedingen en prijsopgaven
Aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende de uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijzen. Levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend. Verhoging van de opgegeven prijs, in geval van stijging van de inkoopprijs en andere met de te verlenen dienst verband houdende kosten, zullen worden doorberekend. Indien dit binnen drie maanden na de sluiting van de overeenkomst geschiedt heeft de klant/opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.
Rubriek 12. Levering van goederen en diensten
De levering van diensten geschiedt in de trimsalon. Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders is overeengekomen.
Indien is overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal het op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor vervoer. Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de klant/opdrachtgever.
Als de klant/opdrachtgever, om welke reden ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen te dezer zaken na te komen, is hij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten.
Rubriek 13. Annuleringsvoorwaarden
Annuleringen moeten schriftelijk of telefonisch ingediend worden. Dit kan per e-mail of per post (adressen vermeld op de website www.hondencentrumdox.nl en/of telefonisch opvraagbaar).
Bij annulering langer dan 48 uur voor het afgesproken tijdstip, is geen betaling verschuldigd.
Bij annulering tussen 24 en 48 uur voor het tijdstip van de afspraak is 50% van de voor de overeengekomen dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd.
Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de voor de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd.
In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet.
Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de klant/opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde.
Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de eigenaar/houder van de trimsalon, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd.
Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
Voor eventuele schade kan de eigenaar/houder van de trimsalon niet aansprakelijk worden gesteld.
Rubriek 14. Klachten
Klachten terzake van een door de eigenaar/houder van de trimsalon verleende dienst zijn slechts van waarde mits de eigenaar/houder van de trimsalon binnen 48 uur van de klacht schriftelijk en/of telefonisch op de hoogte is gebracht, en vervolgens dient de klant/opdrachtgever binnen 24 uur na melding van de klacht zich met het dier bij de trimsalon te vervoegen.
Trimsalon Dox zal na het ontvangen van de klacht binnen 24 uur reageren en, binnen alle redelijkheid, binnen 48 uur een geschikte oplossing aanbieden.
Indien er geschillen ontstaan, wordt wederzijds een deskundige aangesteld. Mochten deze deskundigen niet in overeenstemming met elkaar kunnen worden, wordt in samenspraak een derde deskundige aangewezen. Het oordeel van deze derde deskundige zal bepalend zijn.
Bovenstaande voorwaarden gelden vanaf 01-04-2017 Hondencentrum Dox.